کنترل بیولوژیک آفات

 کنترل بیولوژیک آفات 

جمعیت انسان در کره زمین بسیار زیاد است و روند رو به افزایش دارد؛ بشر برای نیاز های خود وبه خاطر ایجاد مزارع گسترده تر و بهره برداری بیشتر، اکوسیستم های طبیعی را به سرعت برهم زده و موجب تخریب جنگل ها ؛ نابودی خاک و گیاهان خودرو و حیات وحش می گردد. روش های بهره برداری متکی بر تکنولوژی ماشینی و مواد شیمیایی مصنوعی ؛ ممکن است در کوتاه مدت پر بازده باشند، اما به طور مسلم پایدار نبوده و آلاینده محیط خواهند بود.

توجه به عدم تخریب اکوسیستم های طبیعی و تولید غذای سالم  و عاری از افت و بیماری، دو موضوعی است که هماهنگی آنها در  آغاز قرن بیست ویکم مورد توجه انسان قرار گرفته است کنترل بیولوژیک آفات ؛ پاسخی است طبیعی به بخشی از این برنامه که کنترل پایدار به ارمغان آورده و برای محیط زیست نیز نا آلاینده محسوب میشود.

تعریف کنترل بیولوژیک :

کنترل بیولوژیک یعنی استفاده از پارازیتوئیدها ؛ پرداتور ها ؛ پاتوژن ها ، آنتاگونیست ها و یا میکروارگانیزم های رقیب برای کاهش جمعیت یک آفت ؛ به طوری که آفت، فراوانی کم تزی داشته باشد و خساراتی کمتر از آنچه ممکن است وارد سازد.

حشرات کنه ها ؛ علف های هرز ؛ عوامل بیماری زا و مهره داران ؛ جملگی ممکن است با دخالت هدفمند انسان صورت پذیرد و با نتیجه عملی یک نیروی طبیعی خود جوش باشد. کنترل بیولوژیک ممکن است برای پائین آوردن جمعیت آفت مزارع یا جنگل ها و یا برای تعدیل ناهماهنگی های به وجود آمده در اثر ورود یک عامل جدید به یک محیط طبیعی صورت گیرد.

مشکلات ناشی از آفت کش ها :

مصرف آفت کش های شیمایی برای کنترل بسیاری از آفات سهل تر از به کارگیری روش های کنترل بیولوژیکی است ؛ زیرا استفاده از آفت کش های شیمیایی نیازی به اطلاع از خواستگاه اکولوژیک آفات ندارد آفت کش ها را میتوان به دفعات مورد نیاز بر علیه آفات یا قارچ ها به کار برد و انها را برای دوره های محدود نیز تحت کنترل در آورد.

مشکلات ناشی از آفت کش ها زمانی مملوس میشود که آفتی کنترل نشود و یا سبب طغیان  جدیدی گردد. مقاومت آفات در برابر آفت کش ها یکی از عوامل موثر در عدم تاثیر سموم است مقاومت در آفات در اثر تفاوت واکنش حیاتی افرادی که از یک جمعیت در برابر سم بروز میکند از جمله ممکن است سم را به سرعت خنثی ساخته و مانع از ورود آن به بدن شود. چنین افرادی طی چند نسل زیاده شده و جمعیت مقاومی را به وجود می آورند . که حتی تحت سموم آفت کش از بین نمی روند از سال 1945 تعدا حشرات ؛ علف های هرز و به تازگی پاتوژن های گیاهی که در برابر آفت کش ها مقاوم شده اند به شدت افزایش یافته است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *