گیاهان آفتاب دوست

اصول تقسیم بندی گیاهان آپارتمانی از نظر نیاز نوری

اصول تقسیم بندی گیاهان آپارتمانی از نظر نیاز نوری : هرگروه از گیاهان به منظور رشد و ادامه زندگی درموطن اصلی خود نیاز به شرایط خاص محیطی آن منطقه دارند ؛ اگر بخواهیم آنها غیر از موطن جایی که پرورش داده ؛ نگهداری نماییم ناگزیربه فراهم نمودن و حفظ شرایط خاص هر گیاه خواهیم بود. تقسیم بندی گیاهان آپارتمانی بر اساس نیاز به عوامل محیطی :  نور : در سوخت و ساز گیاهان تولید مواد آلی و سایر عوامل ... ادامه مطلب